Back

Revista de Economía de Galicia                                     

Revista de Economía de Galicia

Revista de Economía de Galicia foi unha revista de economía galega, publicado pola Editorial Galaxia entre os anos 1958 e1968. En 66 números, sendo dirixido entre os anos 1958-1963 por Xaime Isla Couto e entre 1963-1968 por Xosé Manuel Beiras, materialmente, aínda que na revista figura como asistente de director primeiro e co-director despois.

                                     

1. Historia. (History)

Segundo Xaime Isla Couto, a Editorial Galaxia deu resposta a unha triple proxecto de tipo político, cultural e económico. A novidade que introduce a xeración de Galaxia en relación coas xeracións anteriores do movemento é ser conscientes da necesidade de abordar con decisión e formación técnica suficiente o estudo e análise da problemática económica de Galicia. Neste sentido, o texto en este campo foi de si mesmo Xaime Isla Couto, ideador e produtor de accións que esta liña ten realizado a xeración Galaxia.

O estudo da realidade económica e social de Galicia foi unha prioridade no seo do seu traballo xeracional reivindicación e recuperación da personalidade de Galicia e a conciencia, especialmente das elites e das novas xeracións.

Así, no informe enviado polo movemento do interior a Bos Aires ano 1962, titulado o Plan de acción do proxecto, afirmou que, reconstituído a conciencia do galego fronte á presión do ministro de propaganda, a segunda tarefa de urxencia para o proxecto sería o estudo da nosa realidade económica-social. Este aspecto de estudo e reflexión sobre o problema social e económico de Galicia encadraríase no miolo deste traballo de elaboración dun proxecto de identidade galega, polo tanto, ten que estudar os principais problemas, as súas posibilidades de desenvolvemento desde o punto de vista do que debe ser Galicia na segunda metade do século XX.

Pero hai dúas condicións que son impostas para superar as faltas de épocas anteriores: para abordar os estudos con técnicas de responsabilidade e con criterio, esencialmente galego, co fin de coñecer de primeira man as súas posibilidades de desenvolvemento do ideal.

O recoñecemento da personalidade diferenciada de Galicia lles permitiu non só a idea de que Galicia e o galego posuía unha lingua e unha cultura propia, debe ser recoñecido e respectado, pero, ademais, Galicia tiña unha economía de minifundio, sobre todo agrícolas, o que esixe solucións ideal para os seus problemas particulares. Desde entón, a ignorancia da realidade, cultural, económica e social, xunto con reiterou o fracaso da política centralista, realiza-los para coidar, en continuidade co movemento antes da guerra, que só o auto-goberno non pode resolver os problemas do país. Por esta razón, a economía pasou a ter unha importancia decisiva nas actividades dos homes de Galaxia.

                                     

1.1. Historia. Fondo. (Background)

Unha das primeiras iniciativas antes da fundación da Editorial Galaxia foi a publicación do Suplemento del sábado do xornal de santiago de compostela, La Noche. Publicado entre o 15 de outubro de 1949, e o 28 de xaneiro de 1950, cando el foi suspendido por orde do goberno por mor de ter sido publicado artigos e notas en honor de Castelao, recentemente morreu en Bos Aires, en número de 14 de febreiro de 1950.

Este Suplemento foi ofrecido polo director do Xornal a Francisco Fernández del Riego e Xaime Isla Couto, que traballou moi duro –en primeiro condución e a creación de páxinas, escrita., e o segundo redacción de proxectos, se proxectaba cabeceiras e seccións, ilustraba, el estaba escribindo artigos para publicar un suplemento dedicado á vida cultural e económica do país e que desde a primeira oportunidade para rachar colectivamente o silencio do movemento do interior. Deste xeito, nas súas páxinas colaboraron: Florentino Cuevillas, Otero Pedrayo, Xosé María Álvarez Blázquez, Álvaro Cunqueiro.

Dividido en seccións – Descubrimiento de Galicia, Cartel de las letras, Feria del Espírito, o Comercio e as artes escénicas, a Vida e a Economía-o último atopou-se para o coñecemento da realidade económica e social de Galicia. Así foron publicados en artigos, novas, e comentos sobre a industria do mar, a economía agraria, o aforro, a industrialización. tentando cubrir o diagnóstico dos problemas fundamentais de Galicia desde o punto de vista socio-económico, así como apuntar camiños de solución.

A oportunidade de Suplemento é avaliado polos seus protagonistas como un fondo en liña recta a partir da fundación da Editorial Galaxia, así como dos obxectivos que perseguen o mesmo, intentando mostrar a recuperación da cultura e da conciencia galega, tras a noite da inmediata posguerra.

                                     

1.2. Historia. Creación. (Creation)

Tras a suspensión do Suplemento e decidido a fundación da Editorial, un dos obxectivos de Galaxia foi a dar continuidade a este julian tal forma que eles viron a necesidade de "afondar na realidade económico-social de Galicia. O traballo dentro do proxecto económico buscou dous obxectivos:

 • Espertar e promover a concienciación galega de homes dedicados á actividade económica en Galicia.
 • A formación dun pensamento propio sobre as realidades socio-económica de Galicia, os seus problemas e as súas necesidades e posibilidades de desenvolvemento.

Desde entón, a xeración Galaxia demandado para facer fronte a anormalidade da situación na ditadura franquista, que foi unha visión limitada e parcial dos problemas económicos e sociais de Galicia. O seu traballo levou para superar a subordinación política e territorial de Galicia tamén traducían en atraso e a dependencia económica, tanto na formulación e estudo dos problemas como na elaboración doutrinal, e sobre todo sobre a proposta de solucións para os problemas económicos propios de Galicia.

Para iso, foi feita unha tentativa de crear un equipo técnico, dirixida por Xaime Isla, co dobre de traballo:

 • Fomentar a difusión do traballo, a publicación de textos sobre os problemas vitais de Galicia.
 • Espertar a conciencia das persoas "mejor capacitadas de Galicia" cara a unha conciencia de seria preocupación en torno a problemas económicos e sociais de Galicia.
 • Para estudar sistematicamente os problemas sociais e económicos de Galicia.

Deste xeito acadaríase guía con responsabilidade á opinión galega sobre a realidade da problemática do país, apuntando os camiños da súa realidade económica e social, e ofrecendo solucións ou melloras de acordo con criterios técnicos disolventes.

Nesta liña, intentou encetar a colección da Biblioteca de Economía Galaxia, que sería responsable de Xaime Isla, e que abranguería todos os aspectos da economía galega, co deseño da publicación de varias series:

 • Monografía e especiais, estudos de ponlas ou actividades produtivas: os problemas da vida económica de Galicia.
 • Estudos de coordinación e política económica: o plan económico de Galicia.
 • Monografías e estudos características ou sitios: a terra e o home, en concreto da nosa economía.
 • Estudos e traballos de carácter xeral: o esquema da economía galega.
 • Historia económica e economistas galega: a evolución dos feitos e ideas economía en Galicia.

De calquera xeito, este ambicioso proxecto sería eivado e incompleta, e que ía atopar moitos destes aspectos recollidos nas páxinas da Revista de Economía de Galicia. De feito, en decembro de 1968, cando remata de publicar esta revista que se indique a Bibliografía económica de galicia de Francisco Xavier Río Barja, La pesca de arrastre en Galicia y sus problemas de domingo Quiroga, e El problema del desarrollo en la Galicia rural de Xosé M. Beiras.

A primeira acción para a posta en marcha do proxecto económico foi a publicación, en 1952, do caderno número 4 da colección Grial titulado Aspectos xurídicos y económicos de Galicia. Este contíñanse artigos sobre o sentimento da xustiza na literatura galega, a ciencia xurídica de Galicia, o aumento e a depresión das industrias da pesca, e un artigo de Xaime Isla, titulado" Algúns caraiteres da economía galega aitual", no que denunciou o drama da situación económica do país, suxeito á pasividade e inercia de dirección que marcou o desenvolvemento industrial, sen adaptación á realidade de Galicia, e sen que a sociedade tiña os corpos dos seus para asumir o control e dirección do seu propio desenvolvemento.                                     

2. A Revista de Economía de Galicia. (The Magazine of the Economy of Galicia)

O traballo que representa mellor que calquera outro os esforzos da xeración Galaxia en orde ao cumprimento do proxecto económico foi a publicación entre os anos 1958-1968 de 66 números da Revista de Economía de Galicia R. E. G., realizado entre os anos 1958-1963 por Xaime Isla, formal e materialmente, e entre 1963-1968 por Xosé Manuel Beiras Torrado, materialmente, aínda que na Revista figura como asistente de director primeiro e co-director despois.

A iniciativa foi Xaime Isla, que concibiu a súa estruturación por seccións, maquetouna e chamou a súa portada. Así mesmo, foi entre 1958 e 1962 do escrito de editores, no que contou coa colaboración de Ramón Piñeiro, con orientación politemática. Por outra banda, Francisco Fernández del Riego colaborou na preparación das seccións fixas informativo e na supervisión da impresión.

A partir de 1963 ingresou como asistente de director Xosé Manuel Beiras, que intentou para dinamizar a R. E. G., evitando atrasos en publicacións, e só –en contacto con Xaime Isla - o mesmo: escribe o editoriais, dótaa dunha liña máis crítico, combativo e ideoloxicamente progresista e nacionalista. Esta tarefa remata coa súa adhesión á Facultade de Ciencias Económicas de Compostela.

A R. E. G. tiña un Consello de Dirección, inalterada en todos os anos de publicación, simplemente formal, xa que nunca actuou como tal. O seu papel foi representante, xa que tiña como obxecto prestixiar cos seus nomes na nacente publicación e darlle abrigo fronte á hostilidade do Réxime. Entre os seus nomes atopamos a Antonio Valcárcel López, Cruz Gallástegui Unamuno, Sebastián Martínez Risco, Álvaro Gil Varela, Antonio Fernández López, Isidro Parga Pondal, Antonio Rosón Pérez, Francisco del Río Barja, José Luis Blanco González.

Segundo o seu prospecto fundación obxectivos do R. E. G. foron os seguintes:

 • O estudo e orientación sobre os problemas concretos da estrutura e desenvolvemento económico de Galicia.
 • A creación da revista que o país sexa necesario, en función dos seus problemas, das súas peculiares características sociais e humanas.
 • Pedíase a colaboración de moitos espíritos xenerosos, en Galicia e fóra dela, podería prestar eco cordial.
 • A súa concepción técnica, información e documentación relativa ás mesmas.

A declaración de intencións do R. E. G. foi clara:

A nosa publicación non pretende ser unha revista económica máis, como calquera que veñen editándose xa en España. Proponse a ser, pola contra, que Galicia necesita, en función dos seus problemas xenuinos e das súas peculiares características sociais e humanas. Entendemos perfectamente as dificultades que iso comporta, xa que significa nin máis nin menos que o desenvolvemento dunha actividade cultural inédito antre nós, proiectada por riba de cuestións tan palpitante e complexas, como a economía, a técnica e a vida social.

Desde entón, a R. E. G. estaba tentando dar resposta aos problemas específicos de Galicia en materia socio-económica, pero o traballo desta tarefa concreta no seo dun proxecto máis amplo" actividade cultural", é dicir, que o traballo de reconstrución cultural encetada pola editorial Galaxia contido como unha ponla seu proxecto económico e social.

Dividida en cinco seccións, tentando cubrir o mesmo esquema como a Biblioteca da Economía Galega, así:

 • "Las Comarcas": tratando de reflectir o traballo descriptivo de terras ou rexións, iniciou un esquema para o estudo do profesor Francisco X. Río Barja, e na súa maior parte, extraídos da tesiñas por el dirixida, e o outro, debido á colaboración de investigadores estranxeiros.
 • "Problemas": onde era a formulación e análise de cuestións fundamentais e máis prementes da economía galega, así como de técnicas e proxectos para abordar o seu estudo e solución, presentados por especialistas galegos ou estranxeiros.
 • "Notas":vostede construído subseccións tamén "Juicios y Comentarios", "Proyectos y Realidades" e "Libros e Revistas".
 • "Testemuños e documentos": en que a reproducir textos copias na evolución do pensamento e da vida económica da lingua galega, ou textos de valor formativo ou informativo verbo dos problemas tratados na Revista.
 • "Sectores económicos": en analizaban aspectos concretos da estrutura e o desenvolvemento, a través dos distintos sectores produtivos.
 • "Crónicas": publicado forma continúa nos primeiros anos e, a continuación, de forma intermitente. Eles foron escritos polos respectivos amigos da Revista polo mundo adiante, ou viaxes dos redactores. Foron incluíndo aspectos e cuestións de interese no seu tema.
 • "Perspectivas": nesta sección contíñanse os editoriais sobre temas de economía, sociolóxica e cultural.

A R. E. G foi un pioneiro neste tipo de publicacións en España e en Galicia, - "publicación inusual en el desierto, que foi el país naquel tempo", ", di Xosé M. Beiras - no campo de revistas dedicado ás economías rexionais, así como pioneira en anticipación de teses analítico e descritivo e postulados político-económica: a defensa ecolóxica, os límites racionais do industrialismo, a interrelación dos sistemas económicos, culturais e políticos, a interdisciplinariedade, o saldo da comunidade entre o campo e a cidade, a endoxeneidade de desenvolvemento.

A R. E. G. nace na véspera do Plano de Estabilización e ben colocados directamente no "desarrollismo" dos Planos de Desenvolvemento, política económica que loitou desde as súas páxinas. A R. E. G. asumiu dende a súa nacenza os postulados da Economía Rexional, o apoio para un modelo de desenvolvemento económico integrado que evitar as desigualdades e desequilibrios interterritoriais.

Desde entón, as notas economía que caracteriza a R. E. G., sería:

 • Europeísmo rexionalista: a R. E. G. foi unha fiestra aberta a Europa para esculca das experiencias rexionalizadoras en Europa –en base a un proceso de descentralización - que o mellor que acaesen ao desenvolvemento integral e endóxeno de Galicia.
 • Rexionalismo e económica centrando a súa atención sobre os problemas e solucións específicas da economía e da sociedade galega. Na aposta pola teoría económica rexional como se comeza a desenvolver agromantemente en España, e tal como se foi consolidando en Europa.
 • Comparación entre campo e cidade: adoptar esta idea como unha clave para o tempo para interpretar a problemática económica de Galicia. A falla de artellamento social e económico entre o rural e o urbano, a falla de compromiso das minorías burguesas urbano, adoecían a estrutura económica e o galego condenándoa para o atraso e ao subdesenvolvemento.
 • A superación da visión conflitiva das relacións económicas: deste xeito non comparten a oposición entre capital e traballo, ou entre a burguesía e o proletariado post que non lle acae á realidade galega de economía precapitalista da base de membro e pesca.
 • Compatibilidade entre a unidade e industrialización: diante da industrialización de base urbana e efecto hub, vai oporse a necesidade de levar a compatibilidade entre o desenvolvemento industrial e agrario, proporcionando a industrialización agraria, a comercialización dos seus produtos, a capitalización agraria. nun esforzo a prol da promoción do desenvolvemento territorial e a corrección dos desequilibrios territoriais e sociais, as desigualdades.
                                     

3. Legado. (Legacy)

Coa desaparición de R. E. G non paralizou a actividade por unha cuestión de conciencia da realidade económica e social de Galicia a través da Galaxia. Apareceron novas coleccións de Investigación e Agra Aberta que deu os títulos dos traballos asociados a este tema. En primeiro apareceu títulos como a Economía e Sociedade en Galicia 1958-1967 que a selección editores de a R. E. G., a Educación e o Desenvolvemento de Xesús Cambre Mariño o traballo colectivo Introdución á economía galega de hoxe e colaborar ex-membros e colaboradores de R. E. G: Xaime Isla, José M. Beiras, Carlos G. Otero Díaz, Domingo Quiroga Ríos, entre outros. En Agra Aberta apareceu títulos como Galicia ante el desequilibrio rexional europea Xesús Cambre Mariño, Unha cooperativa de esplotación comunitaria para unha parroquia rural galega de Avelino Pousa Antelo. O traballo máis importante anos 60 foi El problema del desarrollo en la Galicia rural de Xosé Manuel Beiras, publicado en 1967. Xa ano 1973, Galaxia publicará o clásico O atraso económico de galicia de Xosé Manuel Beiras.

                                     

4.1. Ver tamén. Bibliografía. (Bibliography)

 • PIÑEIRO, Ramón, da miña acordanza. Memorias, Vigo, Galaxia - Fundación CaixaGalicia, 2002.
 • ISLA COUTO, Xaime, Construír Galicia, Trasalba-Ourense, Fundación Otero Pedrayo, 1992.
 • VV.AA, Introducción á economía galega de hoxe, Vigo, Galaxia, 1969.
 • BEIRAS, Xosé Manuel," Revista de Economía de Galicia", en Gran Enciclopedia Galega, tomo XX, Santiago de Compostela, 1974, pp. 168-169.
 • SANTAMARIA CONDE, Xoán X.," estudos económico e sociolóxico en Galiza 1950-1980. Algunhas consideracións para o desenvolvemento de unha Historia do Pensamento Sócio-Económico galego" en Galicia 1950-1980 trinta anos de cultura, Vigo, Galaxia, 1980, pp. 22-23, e 38.
 • PIÑEIRO, Ramón, Olladas no futuro, Vigo, Galaxia, 1974.
 • ISLA COUTO, Xaime," A" a Revista de Economía de Galicia": Notas personales para unha historia", en Galicia 1950-1980 trinta anos de cultura, Vigo, Galaxia, 1980, p. 8.
 • FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco, A Xeración de Galaxia, Vigo, Galaxia, 1996.
 • PRIETO-PUGA FARIÑA, María José, Aproximación histórica e índices de la Revista de Economía de Galicia, a Escola de Bibliología de la Diputación Provincial de Barcelona, traballo de Investigación inédito, Curso 1978-1979.

Users also searched:

actividades económicas de galicia, economía de galicia, economía digital gallega, economía e industria, faro de vigo economía hoy, galicia diario, www economiadigital es, Economa, economa, Galicia, galicia, galicia diario, poblacin de galicia, economa e industria, faro de vigo economa hoy, economa digital gallega, www economiadigital es, actividades, actividades econmicas de galicia, econmicas, poblacin, industria, faro, vigo, digital, gallega, economiadigital, Revista, diario, economa de galicia, Revista Economa de Galicia, poblacin de galicia 2020, revista de economía de galicia,

...

Economía e industria.

La enseñanza de economía post Revista de economía crítica. Económica, en 2011 se premia a Thomas J. Sargent y a Christopher A. Sims por su Caixa Galicia: ​. Galicia diario. JUAN RAMÓN QUINTÁS SEOANE Overview Born in 1943 in A. Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI Como ejemplo, la sanidad pública en Galicia genera un 5% del valor añadido Estos aspectos son los centrales de una política sanitaria pública, pero vayamos al punto de vista económico.

Población de galicia 2020.

Revistas UDC Universidade da Coruña. El catedrático de la USC Luis Caramés Viétez presentó el primer número de la Revista de Economía Pública Urbana, que codirige con el. Faro de vigo economía hoy. Librería Dykinson Economía de las Comunidades Autonomas. Resumen: La actividad pesquera en Galicia está en la actualidad sometida a una serie de factores biológicos estado de los recursos e institucionales, sobre​.


REVISTA DE ECONOMÍA DE GALICIA. Números Gallaecia Libros.

Hacia una economía del medio ambiente. Historia y principales instrumentos. Autor, J. A. GALLEGO GREDILLA. Resumen. ver artículo PDF. Revista Galega de Economía. Galicia ante el futuro de GCD UDC. Librería Dykinson Economía de las Comunidades Autonomas. Galicia y Norte de Portugal. Claves Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid. Revista de economía El Correo Gallego. Barómetro de Economía: primer semestre de 2018 Patricia García, nueva presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, es la protagonista de la entrevista.

Noticias de Economía: empleo, mercados, empresas Faro de Vigo.

Galicia and becoming a national reference for this type of work, as well as in having a direct Monopoly, Revista Española de Economía, Vol. Cantabria negocios revista de economia de cantabria forecasting uc. El Observatorio Español de la Economía Social se puso en marcha en 2005 como Nuevo número, el 101, de CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Compostela, presentó un nuevo Informe sobre la Economía Social en Galicia. Revista de economía de Galicia. 1958, Nº. 1 Dialnet. Economía social de Galicia al desarrollo territorial y la mejora del empleo. REVESCO. Revista de Estudios Cooperativos, vol. 134, e69174. Presentación Instituto CCT. Tiene una perspectiva internacional, tanto en el objetivo de difundir la investigación realizada en Galicia como de recibir contribuciones de interés general de.


La contribución de la ley de economía social de Galicia al desarrollo.

Revista de economía de Galicia. La imagen de portada de la revista no está disponible. Información General. ISSN 0484 6990 Inicio: 1958 Final: 1968. Más de 50 empresas apuestan por la Economía Circular en Galicia. El primer número de la Revista de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia vió la luz el mes de enero de 2003. Su nombre inicial, Repertorio de. Julián Rodríguez Moscoso Director Economía Digital Galicia. La contaminación de la industria de pasta papel en Galicia: un análisis de flujos de a conmemorar los 25 años de la Revista Estudios de Economía Aplicada.


El sistema de salud como dinamizador de la economía: el caso del.

¿Consolidará Galicia su convergencia real en el siglo XXI? GUILLERMO DE Cambio estructural y eficiencia productiva de la economía gallega. JOSÉ MARÍA​. Revista Galega de Economía, volume 9, número 1 USC. Volumen 23 1 Revista Gallega de Economía. Volumen La Xunta de Galicia, a través del IGAPE, colabora con la Secretaria General de Industria y de la PYME. ‪Juan Ramón Gallego Bono‬ ‪Google Académico‬ Google Scholar. Información de la Revista de economía de Galicia. Problemas. Algunas consideraciones sobre los factores de la economía agrícola de Galicia.

Pesquisa.

Actualidad y últimas noticias de Economía de Galicia con Faro de Vigo. Revistas publicadas Colegio de Economistas de A Coruña. 13 ago Nuestro socio José Antonio López titula la editorial de la revista del Colegio de Economistas de A Coruña del mes de julio Economía gallega: un mastodonte Para bien en algunas ocasiones, para mal en otras, en Galicia las cosas. XXX Congreso autonómico SEMES Galicia Ayuntamiento de Madrid. Consejo de redacción de la Revista Española del Tercer Sector Consejo asesor ciéntifico de Documentación Social, Revista de economía social Ciriec,.

Revista de la Asesoría Xurídica REXUGA Xunta de Galicia.

XXX Congreso autonómico SEMES Galicia Ayuntamiento de Madrid. durante el tiempo del Coronavirus. Línea de Economía y Empleo durante el tiempo del Coronavirus Revista de la Policía Municipal de Madrid. Acompañamiento para​. CIRIEC España. Revista de economía pública, social y cooperativa. En 1987 me incorporé la Universidad de Zaragoza, en ella trabajaba y trabaja un amplio grupo de profesores dedicado la historia económica siendo esta. Economía Digital Última hora España, coronavirus, crisis. REVISTA DE ECONOMÍA DE GALICIA. Números do 1 ao 18 1958 1960. Ref.​Cj15. Gallaecia Libros. Libros antiguos y de coleccionismo, agotados,. Bibliografía sobre Galicia RECYT. Su título es Urban Public Economics Review. Revista de Economía Pública Urbana. Está ya en nuestras manos el número 6 y se data en el año 2006. Se tra.​.


Gallego Álvarez, Gregorio Departamento de Economía.

1 La Revista de Economía de Galicia también rescató algún texto importante de aquella etapa, de los autores antes citados mayormente, pero la lectura que. Alberto Vaquero García Universidad de Vigo. Galicia se posiciona en la vanguardia de la industria aeroespacial. El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco. Vicente Marbán Gallego Foessa. Páxina Oficial do INEGA:Instituto Enerxético de Galicia. Play. Conselleria de Economía, Empresa e Innovación. INEGA Revista de Debate sobre Energía.

La economía de Galicia, una panorámica, c. 1750 2010 Alonso.

Las últimas noticias y actualidad en Economía Digital, el portal de información económica, empresarial y política nativo de Internet más leído en España. Working Papers, Artículos y Libros Economía Crítica y Crítica de la. El minifundio sostenible como un nuevo escenario para la economía gallega Orientación al servicio de los hoteles de Galicia: efecto de la categoría. Estudios de Economia Aplicada Studies of Applied Economics. La economía de Galicia, una panorámica, c. Servicio de ayuda de la revista Examinada desde la perspectiva del largo plazo, Galicia entró muy tardíamente. 7 10 Isla Couto UHU. Revista de Economía Laboral Desempleo Salarios Actividad Paro Discriminación Las diferencias entre el paro registrado y el paro EPA en Galicia: Una Este hecho, sin embargo, no se cumple en el caso de Galicia, donde son las cifras.


Nuestro socio José Antonio López titula la editorial de la Nexso.

Company Valuation in entities of the Social Economy. Expected Social Value. Revista Galega de Economía, volume 13, números 1 2 USC. Los valores de la Economía Social como impulsores del cambio en clústeres con fuerte fragmentación Servicio de ayuda de la revista La producción de caña de azúcar es el motor económico de la región del centro de Veracruz México. Innovamás Revista de Innovación y Portal de Innovación líderes. Economía Digital GaliciaUniversidade de Vigo. A Coruña y alrededores, Revista mensual económica del Grupo G J Bertelsmann. Gráfico El Periódico. Tags revista galega de Economía en Galicia, diario. Análisis especial de los Pactos … JRG Bono, JVP i Campos. CIRIEC España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 126 157, 2012.


Nace una revista de economía pública de La Voz de Galicia.

REVISTA DE ECONOMÍA DE GALICIA. Números do 1 ao 18 1958 1960. Ref.​Cj15. Libros Galegos. Libros en galego antigos de coleccionismo, esgotados,. All issues Revista de Historia Agraria. Situación económica de Galicia como drama y crisis, su sumisión y pasividad respecto y maderero. Fundador y director de la Revista de Economía de Galicia. RHE 1989 n. 02 primavera verano. Suplemento e Archivo. Sigue la actualidad económica de Espana y Galicia. Empresas, mercados y la evolución del empleo en Espana y Galicia. Noticias de Economía de Galicia Faro de Vigo. Gallego Álvarez, Gregorio. Fotografía del contacto. Profesor Titular de Escuela Universitaria. Área. Economía Aplicada. Datos de contacto. Correo electrónico. Revistas electrónicas CEPC. Economía en Galicia, diario digital de economía gallega. Portal de información sobre economía, empresas, emprendedores, comercio, empleo y formación de.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →