Back

Estatuto de autonomía de Galicia de 1981Estatuto de autonomía de Galicia de 1981
                                     

Estatuto de autonomía de Galicia de 1981

O Estatuto de autonomía de Galicia, é a norma institucional básica de Galicia. No marco da Constitución española de 1978, o Estatuto de Galicia, recoñece a esta comunidade autónoma, a condición de nacionalidade histórica. Di que os poderes nos que se basea son o propio Estatuto, a Constitución e o pobo galego. Establece un marco democrático de solidariedade entre todos cantos integran o pobo galego.

Tivo o seu precedente no Estatuto de autonomía de galicia de 1936, aprobado o 28 de xuño de 1936 por maioría en referendo, cando era xefe do goberno da Segunda República española o galego Santiago Casares Quiroga.

No estatuto inclúe, entre outras cousas:

  • Os símbolos propios do país en galego: bandeira, escudo de armas.
  • Varias habilidades, de conformidade coa Constitución e as leis de solidariedade entre as comunidades que forman España.
  • A división e organización administrativa do territorio en provincias, comarcas e parroquias rurais.
  • O recoñecemento do galego como lingua oficial de Galicia e a cooficialidade co castelán.
  • O recoñecemento das comunidades galegas no exterior.
  • Facenda e patrimonio propios.

Despois de ser aprobada en referendo polo pobo galego o 21 de decembro de 1980, aínda que con moi baixa participación na votación, o 6 de abril de 1981, este estatuto foi asinado polo rei Juan Carlos I de España, e polo presidente do goberno, Leopoldo Calvo-Sotelo Bustelo, no Palacio Real de Madrid.

                                     

1. Historia. (History)

A Asemblea de Parlamentarios de galicia constituída o 25 de xullo de 1979, que segundo o artigo 151 da Constitución española de 1978, el tiña as habilidades para elaborar e aprobar o proxecto de autonomía, acordou nomear unha comisión composta por 16 representantes de partidos con e sen representación parlamentaria para elaborar un primeiro texto. 8 dos membros pertencía á UCD, 2 para o PSOE, 2 AP, 1 a PCG, 1 POG, 1 PG e 1 na PTG. O texto que elaborou esta comisión foi coñecido como o Estatuto dos 16 e foi considerado por nacionalista de esquerdas como un pouco ambicioso de segunda orde respecto a Cataluña e o País Vasco, que convocou unha manifestación en Vigo para o 4 de decembro de 1979, o que deu lugar multitudinaria, dando lugar a que Adolfo Suárez recoñeceu que se errara na elaboración do estatuto en galego.

                                     

2. Ver tamén. (See also)

Outros artigos. (Other articles)

  • O estatuto de autonomía de 1936.
  • Referendo do estatuto de autonomía de Galicia, 1980.

Bibliografía. (Bibliography)

  • Díaz, Ceferino De 2007. A esforzada conquista da autonomía 1979-1981. Vigo: Editorial Galaxia. ISBN 978-84-9865-042-6.

Ligazóns externas. (External links)

  • Texto completo do Estatuto de autonomía de 1981 da páxina da Xunta de Galicia.

Users also searched:

estatuto de cataluña, estatuto de valencia, estatutos, autonoma, Galicia, Estatuto, galicia, estatuto, espaa, catalua, valencia, estatutos de autonoma en espaa, estatuto de catalua, galicia autonoma, Estatuto autonoma Galicia de, estatuto de valencia, Estatuto autonoma Galicia de 1981, estatuto de autonomía de galicia de 1981,

...

Estatuto de cataluña.

Ley orgánica 1 1981, del Estatuto de Autonomía de Galicia. 27.1 Estatuto de Autonomía de Galicia establece que corresponde la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva para la organización de sus. Libro Galicia. Estatutos de Autonomía. 1936 e 1981 Parlamento. El Estatuto de Autonomía de Galicia no permite al Gobierno gallego modificar la organización territorial, que es competencia exclusiva del Estado. La distribución​. Estatutos de autonomía Banco de España Normativa. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Artículo 30.1.2 BOE núm. 101, de 28 de abril de 1981.

Estatuto de Autonomía de Galicia Legislación Española Noticias.

Estatuto de Autonomía para Galicia, Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril. Home Normativas Estatuto de Autonomía para Galicia, Ley. Especial La España de las Autonomías. Organismo productor: Presidencia Diputación General de Aragón. Fecha inicial: 1981. Contenido: Preautonomía: Gobierno de Gaspar Castellano de Gastón. El Estatuto de Autonomía de Galicia cumple 40 años sin visos de. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. Estado Vigente. Órgano Emisor Jefatura del Estado. Rango Ley Orgánica.


Parlamento de Galicia a Xunta de Galicia.

Preguntas realtivas al Estatuto de Autonomía de Galicia aprobado por la Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia. Este tema se. Estatuto de autonomía, 1981.es Biblioteca Nacional de. La Constitución de 1978 estableció el camino para que, a partir de las o comunidades autónomas históricas: Cataluña, País Vasco y Galicia. en plebiscito sus respectivos estatutos de autonomía durante la II República entre 1932 y 1936. sus estatutos se aprueban entre 1980 y 1981, y un nivel de autogobierno o.

Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Travesía.

Formato papel. Dimensións 22x29 cm. 91 páxinas. Contextualización e reprodución dos Estatutos de Autonomía de Galicia de 1936 e 1981​. Autores: Roberto. Los acuerdos entre los principales partidos políticos y su incidencia. La Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia cuenta con 57 artículos distribuidos en un título preliminar y. Estatuto de autonomía de Galicia. Parlamento de Galicia. Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en Comunidad Autónoma para acceder a su autogobierno, de conformidad con la Constitución Española y con el. La competencia en materia educativa de la Comunidad Autónoma. Este martes, 6 de abril, celebraremos el 40 aniversario del Estatuto de Galicia, publicado en el BOE como Lei Orgánica 1 1981, do 6 de abril. hasta llegar al momento en que una autonomía uniprovincial e inventada, como. Veinte años de autonomía en Galicia RUC. Los derechos, libertades y deberes fundamentales de los gallegos son los esta blecidos en la Constitución. 2. Corresponde a los poderes públicos de Galicia. Referendum sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia UNED. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de Abril, del Estatuto de Autonomía de Galicia.


LEY ORGÁNICA 1 1981, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE.

Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. TEXTO PUBLICADO: BOE núm. 101, de 28 de abril de 1981. DOG núm. 24, de 1 de. Formación de las Comunidades y de las Ciudades Autónomas. LAGÉNESIS DEL ESTATUTO DE AUTONOMIA PARA GALICIA DE 1981. INTRODUCCION. De acuerdo con el régimen de las preautonomías, resultado del. Test del Estatuto de Autonomía para Galicia Estructura y Título. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía de Galicia. Artículo 6. 1. La bandera de Galicia es blanca con una banda diagonal de color azul que. Galego Estatus Real Academia Galega. 40 años del Estatuto de Autonomía de Galicia: la salud del autogobierno, a ojos de quienes sentaron sus bases. Miembros de la comisión que. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de. Título, Estatuto de autonomía para Galicia preparada por José A. Portero Molina y Roberto L. Blanco Valdés. Lugar de publicación, Madrid. Editorial, Tecnos.


COMENTARIOS AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA C.A. DE.

Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia Los miembros del Parlamento de Galicia serán inviolables por los votos y. TEST 2 Editorial CEP. Otros títulos: Estatuto de autonomía, 1981. Autor: Galicia Resumen: De las competencias en general, artículo 27, epígrafe 18 de patrimonio. Estatuto de Autonomía de Galicia Congreso de los Diputados. 1979 ESTATUTO DE AUTONOMIA DE GALICIA. SOBRE PRIMER DIA SFC A553​. 1981. 28 abr. Promulgación del Estatuto de autonomía de Galicia. O. M. de 18. Consello da Cultura Galega. Fecha emisión: 28 abril 1981 Proclamación del Estatuto de Autonomía de Galicia. himno gallego y escudo. Más detalles. Advertencia: ¡Últimos artículos en​.

Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para.

De reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía BOE de 20 de marzo Arts. 75 y Galicia. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril Abre en nueva ventana. 04. EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA. Cando se cumplen 85 anos do Estatuto de 1936 e 40 anos do Estatuto de 1981, a editorial compostelana Teófilo Edicións edita un estoxo. Lei Orgánica 1 1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para. En el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 art. 5 se declara el gallego lengua cooficial y propia de Galicia y se reservan para las instituciones autónomas. Ley Orgánica 1 1981, de 6 de abril, de Estatuto de Autonomía para. Inicio Sellos de España Sellos Juan Carlos I 1975 2014 Año 1981 2611 Promulgación Estatuto de autonomía de Galicia. ¡Oferta! 2611.

Suárez y el Estatuto gallego: de Galicia como excusa a Galicia.

Suárez y el Estatuto gallego: de Galicia como excusa a Galicia como problema la mayoría de ellas, sobre su acción de gobierno entre 1976 y 1981. proceso de redacción y aprobación del actual Estatuto de Autonomía,. NUEVAS INSTITUCIONES ESTATUTARIAS ANTE UNA Minerva. Comisión redactora del Estatuto de Autonomía. de Autonomía de Galicia: Documentación oficial 1977 1981, consultada por Europa Press. Galicia Comunidades Autónomas Administración pública. Dad Autónoma de Galicia, la primera precisión que nos parece de interés hacer estatutos de autonomía - cual sería el caso del País Vasco, Cataluña, la propia Sentencia del Tribunal Constitucional en adelante STC 5 1981, de 13 de. Estatuto de Autonomía para Colegio Oficial de Enfermería de Lugo. Reforma Estatuto de autonomía de Galicia. Reforma institucional. Órganos estatutarios. Abstract. The new wave of statute reforms, headed by the reform of the. Estatuto de Autonomía de Galicia TodoExamen Test de Oposiciones. Lei Orgánica 1 1981, do 6 de abril, do Estatuto de Autonomía para Galicia. Artigo 5. BOE núm. 101, do 28 de abril de 1981. ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA Temario de oposiciones. Galícia. Ley Orgánica 1 1981, de 6 abril. Estatuto de Autonomía de Galicia. Art.11​. Consolidada 2010. Ley 8 1985, de 13 de agosto de elecciones al Parlamento.


2611 Promulgación Estatuto de autonomía de Galicia. Monedas y.

Ninguna de las respuestas es correcta. Únicamente el gallego. El artículo 5.3 de la Ley orgánica 1 1981 del 6 de abril del Estatuto de Autonomía de Galicia. SELLOS ESPAÑA 1981 PROCLAMACIÓN DEL ESTATUTO DE. El Parlamento de Galicia celebrará el lunes una jornada en la que para conmemorar el aniversario del Estatuto de Autonomía de 1981, tras. Estatutos de Autonomía Tribunal Constitucional. Las leyes de Galicia ordenarán el funcionamiento de estas instituciones de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto. CAPÍTULO I. Del.

ESTATUTO DE GALICIA SEGURI.

Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen el Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1981 – Diccionario inglés español y buscador de. Reforma del Estatuto de Autonomía de Cantabria Estatuto de. 1981 España. Estatuto de Autonomía de Galicia. Edif.2611. Serie completa 1 valor. Nuevo con goma original. Estatuto de Autonomía de Galicia Senado de España. 9, de 10 de enero de 1981, que publicó los resultados oficiales segiín acuerdo de la Junta Electoral Central. Revista de Derecho Político. Núm. 9. Primavera 1981. 1981 España. Estatuto de Autonomía de Galicia. Edif.2611. Estatuto de Autonomía para Galicia Derecho Biblioteca de Textos Legales: Molina, José A. Portero: Libros.


Contingut Parlament de Catalunya.

Estatutos de autonomía en España y sus reformas. superados los 999.000 votos, el autogobierno y con él, el primer Estatuto de Autonomía de Galicia. El Parlamento de Galicia celebra los 40 años del Estatuto de. Acceso al texto del Estatuto de autonomía de Galicia de 1981. Abre ventana nueva. ¿Qué es el Valedor do Pobo? es el alto Comisionado del Parlamento de. El Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1981 Linguee. Los Acuerdos Autonómicos de 31 de julio de 1981, en los que se pretendió la elaboración y tramitación de los Estatutos de Autonomía, las competencias, las de 13 de agosto, de Elecciones al Parlamento de Galicia, fundamenta la.


Inventario Estatuto de Autonomía Gobierno de Aragón.

Cantabria Autónoma XXXIX Aniversario de la entrada en vigor del Estatuto Cataluña, Andalucía y Galicia, que celebran sus comicios sin esa limitación. de reforma de la LO 8 1981, del Estatuto de Autonomía para Cantabria BOE 31​. LEY ORGÁNICA 1 1981 DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA. Los poderes de la Comunidad Autonoma de Galicia emanan de la constitucion del presente Estatuto y del pueblo. Artículo citado en: 2 artículos doctrinales, una​. Tema 6. Ley orgánica 1 1981, de 6 de abril, del Estatuto de. O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 establece, no seu artigo 5, a oficialidade do galego e declara que o galego é a lingua propia de.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →